Hoe staat Asatrú tegenover euthanasie?

 

 

Lovendegem, 24 april 2000

Mijnheer,

Mag ik uw advies of medewerking vragen betreffende een heet hangijzer.

U weet wellicht dat nu al maandenlang in de Senaat wordt gedebatteerd over het depenalizeren van Euthanasie. Een aantal politici van linkse partijen zijn voor, CVP en Vlaams Blok tegen.

Mijn vraag: bestaan er teksten bij Traditie en/of de Pagan Federation en/of Asatrú waarin principieel stelling wordt ingenomen pro of contra euthanasie? Alle documentatie hieromtrent is zeer welkom, liefst spoedig.

Oprechte dank en vriendelijke groet,

xxxxxxxxxxxxxxx

Vlaams Blok
Antwoord omtrent ons eutanasiestandpunt

27 april 2000

betreft: Euthanasie

Mijnheer,

Voor zover ik weet, bestaan er binnen de Asatrú geen teksten over euthanasie aangezien de 'Weg van het Noorden' iedereen aanspoort voor zichzelf een weg uit te tekenen volgens de traditionele principes. Evenwel ben ik de mening toegedaan dat er, vanuit de gedachten verwoord in de Hávamál, aanwijzingen zijn die eerder pro euthanasie dan contra geformuleerd kunnen worden. Ik verklaar mij nader.

De traditionele leer stelt, dat kosmische Orde kan verkregen worden indien de mens zijn eigen lot (forlögr, orlögr - letterlijk 'hetgeen voorligt', de 'oerwet') - dat door de Goden in ieder mens gelegd werd - volvoert (denk aan de amor fati). Dit volvoeren van het lot is enkel mogelijk voor zover de mens zich inschakelt in de heroïsche Weg van de Goden, d.w.z. voor zover hij zich verbindt met zijn diepste innerlijke kern, zijn diepste identiteit. Hetgeen de mens verwijdert van zijn eigenlijke Zijn - van wie hij op dat moment in die gegeven omstandigheid IS als mens op de wereld - is verwerpelijk. Daaronder verstaat men handelingen die oneerbaar zijn en het heilagr (de eenheid met de Goddelijke principiae) van de mens aantasten.

Het heilagr van een individu staat niet op zich, maar vormt met de andere heilagur van de familieleden het z.g. ættheilagr, het familieheil. Een oneervolle handeling (een handeling die de mens van zijn kern verwijdert) tast dus niet alleen het persoonlijke heilagr aan, maar tevens dat van de ganse familie/clan/sibbe. Vandaar dat - in geval de oneerbaarheid niet meer rechtgetrokken kan worden - een zelfdoding gelegitimeerd is. Het gaat dus binnen de Noordse traditie in de eerste plaats over het behoud van de Orde. Een systematische afbrokkeling van deze Orde als gevolg van op elkaar volgende oneerbare daden, kan een cataclysme teweeg brengen waardoor een volledige maatschappij totaal verzwakt en daardoor in gevaar komt. Dat wordt dus vermeden door zelfmoord. In dat opzicht kan er een parallel getrokken worden met de Shoguns en Samoeraï in Japan, voor wie de niet voltrokken eerzame opdracht in dienst van de Keizer onvermijdelijk de zelfmoord (sepukku) van de betrokken strijder impliceerde.

Als principe kan gesteld worden, binnen de Noordse traditie, dat alles wat afleidt van eerbaar, sterk, krachtig, bruisend leven, beter teruggeworpen wordt in Ginnungagap, zijnde de afgrond waar alles in potentie aanwezig is en waaruit het Rad van de Wording telkens opnieuw put. Dat betekent niet dat alle zwakke leven zomaar vernietigd mag worden, want zolang dat leven eerbaarheid bevat, dient het ten allen prijze beschermd te worden.

Deze passages uit de Hávamál moeten er maar eens op nagelezen te worden:De vorstenzoon

moet bezinnen en zwijgen

en sterk zijn in de strijd;

de vrijgeborene

zij vriendelijk en blij,

tot de dood hem bedwingt.
Zonder verstand,

wie lang denkt te leven,

als hij de strijd maar schuwt;

aan de ouderdom

ontkomt hij nooit,

zelfs al spaart hem de speer.De boom verdort

die staat op een berg,

loof beschut hem nog schors;

zó is de mens

door niemand bemind:

waartoe leeft hij nog langer?
Rein en verzadigd,

rijdt men naar het ding,

ook al is men daar armelijk gekleed:

men schame zich niet

over schoenen en broek,

zelfs niet om een kreupele knol.Voor ‘t mensengeslacht

baat meest het vuur

en ‘t schijnsel der stralende zon,

gezondheid ook,

en zo het mag zijn,

te leven schandeloos.Het is beter te leven

al ontbeert men geluk:

wie leeft verkrijgt wel een koe;

bij een rijke zag ik

eens roken een vuur,

maar zelf lag hij dood voor de deur.Een manke kan rijden,

een verminkte hoeden,

een dove deugt in de strijd,

beter is blind

dan verbrand te zijn:

een dode is niemand tot nut.Vee sterft,

vrienden sterven,

zeker sterft men ook zelf;

maar nimmer sterft

een naam vol roem

voor wie zich een goede verwierf.Vee sterft,

vrienden sterven,

zeker sterft men ook zelf;

maar één ding weet ik

dat altijd blijft:

het oordeel over de dode.Uit dat alles blijkt duidelijk, dat het leven niet zomaar mag beëindigd worden omdat men ziek is of omdat men zich in een (materieel) armzalige toestand bevindt. Wel dient voor alles de eerbaarheid voor ogen gehouden te worden. Een arm, eerbaar persoon verdient veel meer bescherming dan een rijk oneerbaar figuur, die in wezen beter zelfmoord zou plegen. Het lijden komt hier dus amper om het hoekje kijken en erg lijden is nog geen reden om het leven te beëindigen, tenzij het oneerbaar zou zijn op deze of gene wijze dat leven te verlengen.

U ziet, niet zo'n gemakkelijke opgave. De euthanasie-kwestie kan in mijn optiek niet bij wet bepaald worden, omdat het eerbaarheidsaspect verweven is met het lot van een mens. Niemand kent het lot van een individu, uitgezonderd het desbetreffende individu zélf, ergens diep in zijn binnenste. Vandaar dat de wet nooit het aspect 'eerbaarheid' zal kunnen verwoorden, noodzakelijk om het euthanasieprobleem op te lossen.

In dat opzicht is euthanasie volkomen verschillend van abortus, omdat het, in het geval van euthanasie, (soms) om een persoonlijke beslissing over het eigen leven handelt, terwijl het bij abortus steeds anderen zijn die over de foetus (al dan niet beschouwd als een leven apart van de moeder) beslissen.

U gelieve uw partijgenoten dus ons genuanceerd en uitgebreid becommentarieerd standpunt mee te delen. Reactie is altijd welkom.